Category: סטורי די דון

די טמפו צ’ה פאסה e quala moda che lei condana: לה מודלה פיאמיניה ד ‘איטליה בנדטה Barzini si racconta a Elle.it

די טמפו צ'ה פאסה e quala moda che lei condana: לה מודלה פיאמיניה ד 'איטליה בנדטה Barzini si racconta a Elle.it

דופיו קאפוצ'יו די לאנה ויולה e פארקה וולריך סונו אייל סו גוסיו די טפור nel gelido freddo milanese della giornata in cui la incontriamo. מוסה, מודלה, פמיניסטה, אינסיגנטה, גיורנליסטה: צ 'י Benedetta Barzini sarebbe un'operazione quanto mai superficiale דואר ingiusta, Perche significherebbe rinchiuderla ב una di Quelle etichette e di Quelle categorizzazioni צ'ה חה סמפר rifiutato con orrore. Non renderebbero giustizia alla sua quintessenza e a quell'animo puro che אנטוניו מאראס descrisse benissimo nel poetico invito alla sfilata Autunno Inverno 2015 2016 dedicata proprio זר פרחים: "ליברה דאי קלישאה moralistici di una società צ'ה Vive di apparenza ... דואר Unica rigorosa" דה potersi quindi permettere "די essere cinica דואר sincera". A a quell'omaggio che ripenso al momento di questa intervista. אד è parafrasando l'אינציפיט di quella lettera, "קארה בנדטה è tanto צ'ה volevo intervistarti", צ'ה comincia una לונגה דואר intensa chiacchierata con una delle donne più interessanti דואר אינטנסיבי דל Italiana פנורמה דלה Moda e della società dell'ultimo Cinquantennio. פרוטגוניסטה דלה נובה רודו פרימוורה, בנדטה פוסה קון איל סו פרוברביאל e indomito fashino, ed è da lì che parte la nostra conversazione. מה לא, לא parleremo di borse e צעיף. Non con lei. Sarebbe un sacrilegio. סארבה לא מעז לדמיין את האוננה דונה חה אנקורה טאנטה, גוזל cose interessanti da dire לכל לא אסר לאטה ecoltata. אונה דונה צ'ה חה אנקורה tanti אין דה pronunciare:. "הרעיון L'דלה קמפניה רודו הלא כל כך da יונה SIA nata - קוביות - forse dall'esclusione דואר דלה negazione di tanti מודי di הלא voler הנסיעה le Cose ללא nasce פר לה voglia di scandalizzare E E forse l'idea dele scarpe e delle borse di Rodo è unéidea di eleganza che sconfina nei tempi, quindi anche metterci una vecchiettina poteva andare bene ".

ללא שם: מא בא, ללא שם: האם?

סאי, mi Definisco una vecchiettina. סטו diminuendo ב altezza, לה קולונה חולית לוותר e diventi più picolina.

צ'ה רפורטו חה טמפו צ'ה פאסה?

סונו בן תוכן. Per la forma, all'apparenza si può pensare sia passato benissimo, ma maè passato in maniera difficile. Sono felice che non ci si più il passato e che ogni anno anno ב.

ב meno לעומת cosa?

אינדובינה?

22 האם יש לך רעיון חדש?

סאי, שנה בחודש במנו. אנצ'ו און ג'ורנו במנו.

Ritrovarsi, invece, a 76 ani davanti davanti all'obiettivo di un frafografo che sensazione le dà? Le Emozioni סונו cambiate לכל ליי Questi anni o c'è qualcosa che è rimasto uguale אד è una סמפר פרימה וולטה, לבוא quella פרימה וולטה תובעת מחוזית בניו יורק לכל אירווינג פן voluta דיאנה ורילנד?

Guardandola dal lato professionale, la prima e l'ultima volta sono la stessa cosa: speri di fare quello che לשרת. דאל פונטו די ויסטיו מיו אנימו, נל תקופה של דלו מייקל קופיריאו מייל סנטיאגו מולטו פרדה אייל פוטו. הקאסו בקוביות לירות . אדסו invece מי וינה דה ironizzare. קואלה רובה או סופרמאטה. Ora da vecchia mi piacerebbe lavorare con dei תמונות דואר דילה cose מגוון. ללא שם: ללא שם: מדינה ללא שם: pensate ללא שם: nella maniera giusta nel periodo ב cui fai la בלה. Oggi avrei la maturità di andare oltre il cliché della modella בלה. Vivrei קווסטו Lavoro ב אונה maniera più ליברה דואר creerei האו"ם rapporto מנו דה פרדה דואר Cacciatore, ma paritario, ב cui CI SIA uno scambio Vero e tu sei הלא Li לבוא oggetto האו"ם.

תמונה

ניי ricordi personali לגטי alla מיה professione, la sua partecipazione alla sfilata di אנטוניו Marras Autunno Inverno 2015 2016, quella צ'ה lo stilista dedicò לאי * (e di cui vi abbiamo anticipato ב אלט, NDR), rimane לכל אותי אונו dei momenti più emozionanti e קומבונטי די סמפר פרצ'ה קלקו לה פסרלה קון una tale אנליטיה ea tale poesia צ 'י. בואו si fa a essere מגנטי cousì, cousì toccanti e così en indandando "semplicemente" dei vestiti?

Io הלא lo כך. לחץ כדי לראות עוד תמונות: La Barzini Non ha niente da vendere! Se CI pensi, צ'י va ב televisione, צ'י appare חה סמפר qualcosa דה promuovere: spettacolo uno, un ליברו, se stesso, il rimpianto דל passato דואר צ'ה qualcuno Gli faccia האו"ם contratto. Io no ho nulla da דואר דואר אלקטרוני ese forse sse questa la cosa. Io sono לנגד עיני סוניו, אני לא יכול לעשות את זה ב uno Modo o קידום מכירות ב promuovermi ב qualche maniera. E ב custo probabilmente c'è una differenza.

ב קוסטו c'è forza e libertà. ללא שם: סונו cose che חה כיבוש טמפו?

O comiña דה giovane o לא ci. אין לי סוף. Da ragazza mi sono semper detta: "לא lasciarti confondere da nulla".

דה סמפר לי סי באט לכל דון דואר לכל cambiamento dell'immagine femminile. ללא שם: בוא giudica la שאלה oggi? Crede sia ancora lunga la strada דה הנסיעה?

La situazione ב איטליה לה סטסה che c'è ב tutto il mondo occidentale. Siamo ב undo storico in cui le cose puoi denunciarle, ma ahimè penso che la le puoi cambiare. La denuncia è GIA qualcosa di interessante: קשה che le donne סונו pagate מנו degli Uomini è importante, manifestare, קשה צ'ה הלא CI סונו politiche favore delle mamme e dei במביני Perche possano lavorare con la stessa tranquillità degli Uomini, va fatto. Io voglio dire una cosa molto forte che non vuole essere una provocazione ma un'osservazione: דון לא. על ידי דון, אין לך מה לעשות, וואלי דל מאריטו. Questa cosa è molto interessante, perché il ruolo della donna è quello di stare nell'ombra e la avere il cognome è be dire "tu non ci sei, se nell'ombra". Purtroppo קווסטו cambiamento הלא avverrà nel ברווה termine, anzi, CI vuole Infinito טמפו האו"ם: le donne dovrebbero inventare האו"ם לורו cognome, Femminile una Linea genealogica creare. פנסו צ 'יף tempi storii סיאנו lunghissimi. אם כן, אם אתה לא יכול לעשות זאת, אז זה לא ייאמן ". טוטרה לה אלטר סוסה סנופלאוניי ספורדיצ'ה che lasciano il segno. איל segno lo lasci nel קצב, nelle generazioni, פסנתר פסנתר.

Sembra disincantata דואר disillusa rispetto alla שאלה שאלות femminile!

לא, זה לא יכול לעזור לך. La pensa לה ג 'נרל אלקטריק vedere אני cambiamenti ב pochi anni, אמא לא così! לא c'è pazienza ב חיפושים,.

תמונה

ב. אין לך את זה. קוסטה לה סיאביאטו דלה בלזה?

¿L'inganno. תמונה 3 מתוך: גירו קון אונה דונה בלה. Non glie ne frega niente di come sei e di quello che pensi, gli interessa la configurazione esterna. Invece se sei bruttina, e qualcuno ti invita a cena, è percheé è interessato a te e al fatto che sei figa. Il meno bello, il non bello, porta a relazioni assolutamente più vere. נעמי קמפבל una Volta מייל disse "io non ho mai saputo se האו"ם uomo usciva con אותי לכל לי o לכל il mio aspetto" ovvero se qualcuno מייל abbia mai אמטה לכל צ'י סונו io e הלא לכל לבוא סונו IO. ללא שם: Lo trovo terribile. לחץ כדי לראות עוד תמונות La bellezza ללא הגבלה. אני צריך לראות את זה.

תמונה

רודו

Invece quale è il suo personale קונספט di bellezza? Cosa משמעות: essere belli davvero?

לא. Ahm ... Negatività a parte ... Credo la la bellezza sia la capacità di non eccedere mai, n on n senso né nell'altra. E per capire chi sei io devo vedere la tua faccia, prima di vedere quello che hai addosso. קונטרה, קוזה צ'ה ב קואסטו מומנטו נלה אופרה פונציונה מולטו, לה טורו או orribile: tutti quelli che vogliono הסתר של האלבום הזה. Né אלגנטה. La bellezza è l'impalpabile semplicità, anche nei modi. Tutto viene esibito in questo momento, ma invece, secondo me, bellezza è lasciare nell'armadio un sacco di cose e lasciare le le persone lo scoprano un po 'alla volta. Perché, se io ho delle belle gambe, devo semper mostrare le mie belle gambe? ללא שם: La Bellezza è l'impercettibile, ללא שם:, nemmeno le idee. Gli estremi sono semper indici di angoscia, di inquietudine, di pure.

ללא שם: ללא שם:, ללא שם:, ללא שם: קובה, ללא שם: קובייה, ללא שם: קובייה.

Tendenzialmente la nostra vita ci להתווכח על ארקו די 70 anni ב cui hai la possibilità די vedere se alcune cose succedono e פוסו די אייל mondo non cambia. Cambiano le tecnologie, אני נראה מגמה אני, אמא natura umana לא cambia. טוטי נלה ויגה,. E oggi, come semper, ci si sta massacrando sulla base di un dio e di di una presunzione che il mio dio sia quello giusto e il tuo no, ma invece è lo stesso. La crudeltà Non è cambiata ed è intega לבוא lo è semper stata. Il fatto che esitano dei droni non mi cambia niente! Ok, la scienza sta facendo progressi e il fatto che domani si possa curare il cancro va benissimo! Ma la natura dell'umano non è cambiata. ¢ rozza, primitiva, medievale, trogloditica לבוא סמפר. אנפה nell piccole cose. Le Donne Continuano a essere uccise perché sono andate באמצעות con un אלטרו אמריקה, לכל מטורף. Allora, in questi miei 70 anni poso dire: ci sono dei pensieri, delle speranze, dei tentativi, ma la natura umana è ancora radicata.

דאל לתבוע פרול לא traspare speranza futura né per l'essere umano, né per la società ...

In tutti i tempi l'umanità è stata resa pecora. Oggi con la tecnologia accade lo stesso: la gente è "pecora che si sentitano capitano" perché va su אינטרנט e ha האשליה של די פוטר, Oggi הלא vedo Tanta voglia di impegnarsi, certe Cose האנו bisogno di טמפו: imparare דואר studiare vuol קשה dedicare המהירויות, sforzi דואר sacrifici לכל assimilare דואר conoscere davvero una determinata קוזה. Purtroppo vedo che a molti giovani questo לא va giù. Vogliono denaro e successo, ma quello che c'è in mezzo per välionion vogliono a sali a pié pari. ללא שם: ללא שם: cunì ללא שם: ovvio! מאג 'ר מג' יגה חלק. אנצ'ה אני חברתי, סיאנו פסנתר מאמין, אמא מאמין ביסוגני.

ללא שם: Cosa ne pensa invece della moda oggi?

Diciamo la verità, la moda משמשים לכל מקום רחוק. La la esiste da semper, esiste da quando c'è la grande industria ed è semplicemente un sistema di business.

A הצעת מחיר לתעשייה, ha visitato la mostra Italiana א ריאל Palazzo? ללא שם: Cosa ne pensa?

ללא מי è piaciuta. סי טנטא די ראקונטרה, in termini anche astrusi, e di dare valore a un sistema che per per per per la la gente che vive questa penisola non è una disiplina degna di attenzione. Per cui, anche se fai una bella mosta è un buco nell'acqua perché alla base non c'è un terreno purile. באמריקה, ב Inghilterra, יצרנית אבטי e Creare משטחי די מודה è rispettabile טנטו קוונטו איכסון חקלאות o agroalimentare. דה noi, purtroppo לא è così. E poi in questo שם משתמש סיסמה זכור אותי על מנת להוריד את הגירסה המלאה כאן: i giovani non hanno spazio! Parlo dei miei studenti per esempio: o vanno all'estero e ce la fanno o fanno i commesi nei negozi. Pensi che not c'è nessun libro sulla moda ב איטלקית איטליה דה italiano tradotto all'estero. פיוטוסטו איל קונטריו. E אני libri fatti ב איטליה סונו דאי bigini malri libri estrii. קוסטו פאזה פרלה דלה מודה סולו לכל מקום, לא צריך לעשות את זה, אייל עשה באיטליה סולו לבוא באווירה תעשייתית ב cui si parla della moda לא è affatoo respectitoso. Le faccio una domanda: esisterebbe la moda se non esessesse la città? ללא שם: ללא שם: ללא שם: לא, ללא צורך בעידן, ללא שם:, ללא שם: ללא שם:, ללא שם: ללא שם:, ללא שם:, ללא שם:, ללא שם:. ללא שם: E. E allora, giù a vestiti עבור כל cambiarsi ogni giorno לכל povera.

צ 'ה cosa לא tollera דואר che לא è più disposta a tollerare. ללא שם: E cosa invece la להביט davvero תחת oggi?

לופ ספוטקולו. לא ניתן לראות את זה. Il Momão della campagna elettorale è ¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â" ¢ משוגע, להקת "איו" e nessuno הקוביות "noi". La natura umana egocentrica è una cosa che mi mi sofrire.

Quello che mi pice di più è andare in bicicletta, perché sono difz dal mio mzzo senza essresse oppressa, chiosa, e perché decido io la velocità. E l'altra cosa che mi mi dà grande piacere è essere tornata alla macchina da scrivere, è stata ferma per 10 anni, ma funziona ancora. ל'אמו. המחשב קומנדה אותי, invece la macchina דה scrivere la comando io. Sta lì, la guardo, mi prendo i miei tempi, non ho fretta di scrivere. פאסיו קון קאלמה. סאלבו די esere felice די festeggiare uno ב meno.

Cosa sta scrivendo?

קוסטו לא.

E ancora un volta, ri-citando quella lettera di Antonio Marras, la summe è solo una: Benedetta, hint vinto!

Cosa vuol dire essere ossessivi compulsivi? La verià à la che siamo un po ‘tutti, לא סולו ב amore, ma abbiamo ossessioni מגוון

Cosa vuol dire essere ossessivi compulsivi? La verià à la che siamo un po 'tutti, לא סולו ב amore, ma abbiamo ossessioni מגוון

Sei una persona ansiolitica? ספרי די attacchi di panico, nevrosi o דיפרורבי? Secondo la scienza e la picicologia, questi disturbi hanno origine nella famiglia.

א קוואנטו דמי הנסיעה siamo genamente predisposti all'ansia e ai disturbi ossessivi. חלק א ', תשס"ג, תשס"ט, תשס"ט, תשס"ה, תשס"ה, תשס"ה, תשס"ה, תשס"ה, תשס"ה.

אסיסטו דיפרסי טיפטי די אנשיה

Ci sono molti tipi di stati di ansia come il disturbo d'ansia generalizato, gli attacchi di panico, il הפרעה ossessivo compulsivo (OCD) e fobie. Tutti possono causare bassa autostima e senso di vergogna e, per chi ne ne sofre, pò essere difficile parlarne.

פסיקוטראפיה

Affrontare la psicoterapia e comprendere la natura della propria sofferenza è חשוב perché si può ג 'אריה דאי דיסטורבי ossessivi compulsivi. טנאט presente che l'ansia פו פרסיסטר לכל Molti anni se לא. La chiave è l'intervento precoce con uno psicoterapeuta esperto che tà da una maggiore Opportunità di sollievo.

פרסומים מיוחדים פרסומים לא-ממשלתיים גורם סונטו טאנטה: מפרידות של סוני ב מאני דל controlo, dell'ordine ossessione, ipocondria, oelessondia gelosia, פרנויה.

Una persona ossessiva pò להתבטא uno o più די קיוסי דיסטורבי in forma più o meno grave. מא לה קורה עבור כל אני דיסטורבי compulsivi esiste, e gli picicologi suieriscono dei semplici passi da se gireno dopo giorno.

הוסף לסרטים שלי הוסף לסרטים שלי

תמונות של גטי

Evitare di evitare

Capita spesso che i rituali messi in atto dalla persona con הפרעה ossessivo compulsivo possono להגיע אלמנטים שונים, faticosi דואר distruttivi לבוא compagnia.

אלטרי סונו אסטרמינטה מטיקולוז דואר מדויק. Controllano quello che fanno più più di una volta e sono spesso insicuri di aver fatto bene.

Il loro timore è l ' חוסר החלטיות. האנו פאורה לא כל כך הרבה, מתחת לכל דבר אחר, לכל אחד מהמקרים.

In queste condizioni il soggetto è ossessionato nella mente e nelle propri azioni.Vorrebbe evitare le situazioni che attivano le compulsioni, אמא si לבוא ב costretto in quala trappola mentale. נוסטאנטה ללא שם: Ipercontrollo abbia una conseguente una sensazione di immediato sollievo, è חשוב iniziare a pensare che l'evitare contribuisce ad alimentare il problemma stesso.

Inizia a pensare che la compulsione non è il vero problemma, טו פו סולו דומינואר לאנזיה. Esegui i tuoi "controli" e rituali se ti dio sicurezza, ma il ricorda che farli o non farli cambierà il corso degli eventi. Ma ogni volta che ti ritrovi ad adare affountare cheve consideri minaccioso, ricorda che ver il o ostacolo è la tua אנשיה.

השמעת קטעים מהאלבום CD זמין ללא תשלום לחץ כאן כדי לבטל את הגירסה האנגלית: Prima di uscire Controller più di una volta se hai chiuso il גז, le porte, le finestre? Ricorda che l'ansia fa immaginare semper le conseguenze più brutte di quello che pou accadere, ma ciò che immagini non è quello che accadrà.

ossessioni

תמונות של גטי

Screi le tue ansie

Metti nero su bianco: scrivi i tuoi dubbi e le preoccupazioni su un pezzo di carta. Per iscritto ti sembrerà tutto più conreto e farà meno paura.

Ricerca e scrivi i tuoi pensieri automatici, ossia quei pensieri subconsci che fons fai fra te te e a volte a volte non seem nemmeno cosciente di averli. ריפורטה לה Emozioni e lo stato d'animo e cerca di ricordare e attraverso queste emercioni cerca di risalire a quando li hai avii in modo simile nel passato. מגזינים אלפא.

מחצית מן הקומפרמנטיקה, אני, אני מתרשם, אני מתרשם, אני מתרשם, אני מתרשם, בסא אוטוסטמה.

ossessioni

תמונות של גטי

ללא שם: Sea ללא שם: או לא, ללא שם:, ללא שם:, ללא שם: אקו cosa puoi הנסיעה.

ללא שם: דיכאון ללא שם: cos'è il disurbo ossessivo compulsivo

Vivere con una persona a amare qualcuno con disurbo ossessivo compulsivo non è facile. אם יש צורך בהוראה, יש צורך בהוראה. אם אתה לא יכול לעשות את זה או אחר, אם אתה לא יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה.

ossessioni

תמונות של גטי

לא להאשים דואר colpevolizzare

דיוונטה molto più utile inve a rassicurare l'altra persona, dicendo che cadrà nulla di terribile. Non colpevolizzare e accusare di mancanza di volontà il familiare o affivaiva, facendo sentire la persona amata "diversa".

Valorizza piccolo piccolo ב avanti

Le ossessioni e לה כפוי rappresentano עקב carateristiche che molto spesso finiscono col radicarsi פרופילים nella vita della persona. לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף.

לחץ כאן כדי לבטל את הקישוריות, הזן את הקישור כדי לראות אותם. Per questo motivo è fondamentale che i familiari sostengano la persona, rassicurando, evidenziando e valorizzando ogni cambiamento positivi.

(אוסה) פרצ’ה לא סאפטה מולטו סולה סויה סטוריה די ויטה

(אוסה) פרצ'ה לא סאפטה מולטו סולה סויה סטוריה די ויטה

קאונטרי, attrice, טלוויזיה, טלוויזיה, וידאו, דולצ'נרה טוטו קוסטו. La 40enne artista salentina è la Cantante più multitasking che c'è. סופראטטו, בקואלוסי סימנטימנטו, שביקרה במלחמת העולם השנייה.

בלה, בראווה, כישרון: לה קנזוני די דולנרה סונו ב molti casi dei veri דואר,. אינטליגנט, ארגו, מאי בנאלה, איל טוליו דולצנרה aa suii brani non è mai fine a se stesso.

תמונה

DOLCENERA, LA ביוגרפיה

עמנואלה טריין (קוסטו איל סו וורו נומה) נסיון של גלאטינה, ב Puglia, il 16 maggio 1977. דה במבינה סטודיה pianoforte, Clarinetto e Canto, 14 anni scrive già le sue ראש הממשלה הקופוני e פוקו הקצב דופו inizia a esibirsi con il ilo primo gruppo. Lascia la sua terra giovanissima per studiare ingegneria a firenze, poi vira con concue verso la musica e nel 2002 vince a sorpresa Destinazione Sanremo, guadagnandosi la possibilità di participare אל הפסטיבל dell'anno successivo. דולצ'נרה מאנדה ב scena סיאמו טוטי לא פורי, Canzone הקדשת אלפריז'ו alleesperienza delle selezioni le le vale il trionfo tra lé nuove Proposte e il premio della critica. איל סו פרימו סורריסו נוקלייר è assai apprezzato in tutti gli ambienti e nel 2005 לה giovane Cantante è scritturata לכל מוסיקה החווה, המציאות להראות su Raidue. וינס פרופריו Dolcenera con Mai più noi בשל, è un avavavura a tinte fosche per l'artista, che respee la corte serrata di באצ'יני. דולצ'נרה לכל הקצב הספציפי sparisce dalla circolazione - «mi mi sonita elita telema», racconterà poi - per poi tornare אל פסטיבל nel 2009. La canzone di דולצ'נרה, מייקל אמורה, הצלחתו של סבתא להצלחה באלבום, Dolcenera nel paese דלה meraviglie. בגלל אני dopo דולצ'נרה קון צ'י וידאמו קאסה לחץ כאן כדי לקבל את הגירסה האנגלית. Ormai la ragazza פרטי קטעי וידאו תוכן מועדף רשימת צפיה הינך נמצא בעמוד הבית Evoluzione della speci ה לה טרלה. Nel 2016 altra esperienza sanremese per דולצ'נרה. נובו סינגולו אורה או מאי più (le coseiano) si piazza al quindicesimo posto dé classifica dei קמפיוני, מנטרה לה קאנטאנטה איניאנה נוארה אסטרינזה בא מאמן נלה קוארטה אדיזיונה די הקול של איטליה. אונה סוטה קאנטנטה, אליס פאבה, וינס איילנט דולצ'נרה לא מאמנת פרימה.

תמונה

DOLCENERA, 10 CURIOSITÀ

 • 1. Il fidanzato storico di Dolcenera è Gigi קימפאניל, המנהל. אני חייב לעשות את זה אני רוצה לעשות את זה.
 • 2. Num Dolcenera è stato scelto dalla Cantante in riferimento alla לא canzone di De André.
 • 3. Dolcenera attrice: nel 2007 l'artista pugliese ha girato Scrivilo sui muri, הסרט diretto da Giancarlo Scarchilli, in cui ha permato il ruolo di Ben, migliore amica della protagonista Cristiana Capotondi. L'anno successivo è invece comparsa in una scena del lungometraggio Il nostro Messia.
 • 4. Dolcenera לכל פלייבוי: nel seembre 2016 gli scatti senza veli della cantante, fotografata da Mattia Zoppellaro, סוניו פיטי סולה קופרטינה dell'edizione italiana del periodico maschile.
 • 5. אני קאפלי די דולנרה אנני האני פאטו. Mossi, lisci, corti o lunghi, ma con delle costanti: il colore scuro e l'effetto elegantemente scompigliato.
 • 6. Dolcenera, אני muscoli: la pratica di tennis, crossfit e il rigido allenamento funzionale hanno fatto crescere negli anni i muscoli della cantante, soprattutto quelli delle braccia.
 • 7. Dolcenera icona gay: la cantante si è semper battuta contro le discriminazioni di ogni sorta. Nel 2009 è stata Madrina del גאווה גאווה di Genova, nel 2011 חה preso parte all'Europride א רומא.
 • 8. Dolcenera לחיות: il tour 2017 della cantante pugliese si è aperto lo scorso 20 Maggio a Crema e si comporrà di מגוון רחב nel corso dell'estate.
 • 9. Dolcenera si הגדרה anche scrittrice: nel 2004 חה קרטו לה prefazione דל romanzo Schiena contro schiena di Giulia Morello, di cui alcuni anni dopo ha הקאפו anche le musiche per la versione teatrale.
 • 10. וידאו די רפאלה קארה ה דולצ'נרה בדואטו מאמרים קשורים. הקול של איטליה vanta oltre 150.000 חזותית.

  תמונה

  Artista completa, coraggiosa, anticonformista, Dolcenera si è ritagliata uno spazio tutto suo nel firmamento musicale italiano. Gli accostamenti degli esordi, i paragoni e i paralleli hanno oremai segnato il passo. Dolcenera è Dolcenera. פונטו.

  Perché l’irriverenza di Camila Raznovich ci piaceva ieri e ci pice oggi

  Perché l'irriverenza di Camila Raznovich ci piaceva ieri e ci pice oggi

  סימפטיקה, irriverente, polemica, sincera: parliamo ovviamente di קמילה רזנוביץ ', nata a Milano il 13 ottobre del 1974 da genitori argentini ma di origini russo-ebraiche ed italiane.

  La vita l'ha portata a girare il mondo, dopo essersi fatta conoscere la la conduttrice di Mtv, עידן quando il canale televisivo più in voga tra i giovani, פינו די ריי 3 in uno dei programme più amati in assoluto e che ha ereditato da Licia Colò.

  La biografia די קמילה רזנוביץ '

  קמילה רזנוביץ '

  קמילה רזנוביץ 'אל פסטיבל הקולנוע די ונציה
  תמונות של גטי

  לה היפי די קמילה

  Camila è ancora molto piccola quando i genitori decidono di abbandonare la vita di semper per unirsi alla comunità di Osho, מנהיג Spirite dell'amore libero e della ricerca della felicità individuale come fine supremo. קמילה דיונה פיגליה די פיורי, אונה במבינה היפי, trait meditazioni, musica, danze, totale condivisione dei beni e continui spostamenti da una casa all'altra.

  איל מונטו

  דה מילנו א פונה, ב הוֹדוּ, da לונדרה א ברליןo. Una volta ritornata Definitivamente ב איטליה si consacra לבוא presentatrice di MTV, יונה יצרנית ויאג 'י (Ovvero Video-jockey, che a different differentza dei-jockey disc lanciano solo canzoni ma appunto anche i video musicali). אני הולך קמילה רזנוביץ ' ci sono תלויים, Amour, חייג MTV, בחר, Hitlist איטליה, MTV על החוף (da segnalare anche la partecipazione ad una serie di פובליציטה לכל לה נסקפה כתוביות בעברית פורומים רשימת סרטים רשימת סדרות רשימת סדרות רשימת סדרות פורומים.

  קמילה רזנוביץ '

  קמילה רזנוביץ 'אילדו דמיאנו אל פסטיבל הקולנוע די ונציה
  תמונות של גטי

  סמל

  Nel 2000 le viene assegnata la conduzione di unma programmee סה כ "הצג את כל ההודעות של משתמש זה · הוסף משתמש זה לספר הכתובות סטטיסטיקות פעילות מספר הודעות: לווין (לפי קוי לואורה פינו all'edizione della primavera 2010). לווולין si discutono tematiche inerenti אל ססו e l 'חינוך, קונסולנזה פרימה דל ססוולוגו מרקו רוסי פוי דלה פסיקולוג לורה טסטה.

  Nel 2005 il passaggio a La7: קמילה או ערוץ טלוויזיה Relicioni pericolose . Nel dicembre 2006 poi la voce narrante in una trasmissione di se puntate srona cronaca nera, intitolato אמורה קרימינאל, in onדה su ראי 3, לכל טאטאמי, ma sara un altro il programme che le regalerà una.

  La nuova conduttrice di Alle Valde del Kilimangiaro

  Nell'estate del 2014 viene ufficializzato il passaggio della Raznovich alla conduzione della nota trasmissione della domenica pomeriggio on on su su Rai 3, Allle Valde דל Kilimangiaro, וינה affiancata דה דריו ורגסולה, דמדיזיון 2015-2016, קמילה מחנכת את התוכנית. In questa stesa edizione la trasmissione si part: Kilimangiaro-Il Borgo dei Borghi, ודה סדידארסי i borghi e le cittadine più belli d'Italia, e קילימנגיארו - טוטו לא אלטרו מונדו. La prima è un successo clamoroso e porta alla ribalta tanti piccoli paesini italiani che ne guadagnano in immagine ed in turismo.

  Camila Raznovich ha anche cooperato con l'edizione milanese del קוריירה דלה סרה, con una rubrica dedicata alla vita notturna della città. Nel 2016 Publlica il suo פרימו ליברו לו ספזיו. Viaggio איל לבוא קורה, עריכה.

  קמילה רזנוביץ '

  תמונות של גטי

  La famiglia e la vita privata

  Camila è semper stata molto discreta a הצעה. § לגאטה סנטימנטלית א אוג'ניו קמפרי, לא. Da questa relazione sono nate עקב: ויולה e Sole, לה פרימה nel 2009 e la seconda nel 2012.

  Con Eugenio Campari Camila è ancora felicemente fidanzata e per ora non si parla di matrimonio. לחץ כאן לתרגום] Eugenio Però non lè unico. Camila è stata infatti sposata con un ragazzo australiano dal quale si è separata nel 2001 quando decise di lasciare ניו יורק per tornare in Italia e lavorare per MTV איטליה. Decisamente una ויטה אינטנסיבי לכל l'ex vejjay חה חה חמודה, מחצית.

  פאטי פראבו, לה דיווינה! Biografia e vita privata di unicona che con il il stile e la sua musica ha scandito le epoche

  פאטי פראבו, לה דיווינה! Biografia e vita privata di unicona che con il il stile e la sua musica ha scandito le epoche

  אני מספר פרלנו לכל 110 מיליונים, 5 מטרימונים, אונה פופולריטה סנזה בסדר גמור. עמ 'אטי פראבו è unicona della musica italiana, סימבולו די קלאסה e di talento inarrivabili. לה צ'יאמנו לה דיווינה da semper, ma for ilse soprannome più azzeccato dovrebbe essere un altro per פאטי פראבו: לה במולה, בואי סו להצלחה,.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי פראו אוגי

  אנצ'ה אוגי, ראגיונטה או לה סוניה di 70 anni, la biondissima e sofisticata קנטנטה ונטה קונבנציונאלי a esere musa e סקס סמל. Fisico טוניקו e asciutto, datagli curati, una. איל סגרטו פאטי פראבו? כירורגיה אסטטיקה, . מאי. מאנגה סולו פודס קרודאו e verdre - מאונצ'אל. Unico vezzo? סיגריות, אני, לעיסת מסטיק, אנצ'ה קוונדו.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי פראו, ביוגראפיה

  פאטי פראבו, נאטה איל 9 aprile 1948, è allanagrafe Nicoletta Strambelli e Nic è il nomignolo con cui ancora oggi si rivolgono a lei gli amii più stretti. ונציה, לה סואה città, c'è rimasta poco. פאטי פראבו דה ג'יובאן, anzi da giovanissima, si è trasferita a rom e qui, nel leggendario Piper, ad appena 18 anni ha fatto fortuna con con Ristazzo Triste, canzone scritta da Gianni Boncompagni.

  תמונה

  תמונות של גטי

  Lanciata nel mondo discografico da Alberigo Crocetta - Fu allora ch cumiò nome ב Patty Pravo - סקסי e trasgressiva חטא dagli esordi, אייקונה די ליברלי, כל הזכויות שמורות, 1968. דה לי ב פוי סונו טטיסיסי גאלי אלטרי גראנדי הצלחה, סקרטי דה אוטורי דל קליברו די באטיסטי, גוצ 'יני, פאולי, Venditti e Fossati. Sì, le canzoni di פאטי פראוו נגלי אני 70 לבוא Il Paradiso, P'ù Tutt'al, רעיון Pazza e Pensiero סטופנדו לא סולו לא זמין לא זמין.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי פראבו נודה

  ליברה דה אוגני טיפו די, פאטי פראבו ha posato senza veli per פלייבוי ei si è trasferita negli. Ani dopo, nel 1983, ha replicato realizzando una serie di scatti semi più audi per lo scandaloso Le Ore.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי פראבו, דרוגה

  Dopo Un decennio, gli anni 80, privel di grosse novità, nel 1992 פאטי חה חכמי אנך קארסייר, ספר לכל פוצ'י. אינפטי אינץ 'רביבי פרצ'ה דורנטה אונה פרביזיונה פו טרובטא ב די חשיש. עידו דופו.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי וארבו רוסי

  La rinascita nel 1997 grazie aa canzonea dall'amico Vasco Rossi e da Gaetano Curreri proprio per פאטי פראבו: אי-דימיר. אונה canzone portata דה פאטי פראבו א דואר זבל. Col Blasco ha semper avato un rapriseo di amicizia molto stretto e lavorerà con profitto anche in seguito, ad esempio con la raffinata La Luna.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי פראבו, אקומי

  Nel 2016 La Divina חההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה. סינגולו פאטי פראבו Čieli Immensi, תמונה 3 תמונה 1 מתוך: שריטו דה פורטונטו /.

  תמונה

  תמונות של גטי

  PATTY PRAVO, ויטה פריוואטה

  נלה ויטה די פאטי פראבו אמנטי מריוטי. אם אתה רוצה לראות את זה, אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לראות את זה. קון צ'י? Con Riccardo פוגלי, עבור כל אחד מהם, אני יכול לעשות את זה. סינקי מאריטי אפיאלטי דלה קנטנטה: גורדון פאגגטר, ספוסטו נל 1968, פרנקו בלדיירי נל 1972, פול ג'פרי נל 1976, פול מרטינז נל 1978 e John Edward Johnson nel 1982.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פאטי פראבו, קוריוזיטה

  פאטי פראבו אלטצה - 168 ס"מ לפסו פו פורמולה 62 ק"ג.

  פאטי פראו פייסבוק - לה פגינה קנטנטה, פאטי פראבו, תאריך סיום, תאריך יצירה, קונצרט ed esibizioni.

  פטי Pravo לצפצף - פרופ 'אילוסטרציה, פטיפראבו, סמית', חוקר של 17 מילא.

  פאטי פראבו אלבום - Quella di פאטי פראבו è דיסקוגרפיה השמעת קטעים מהאלבום CD זמין לרכישה $ 26.99 הוספה לעגלת קניות אלבום: 26 אלבום אלבום ב סטודיו incisi ב 52 anni di carriera, più 3 live e 2 raccolte. סקוטית se è poco.

  פאטי פראוו Š sposata? - אל Momo לא, אמא futuro chissà!

  La straordinaria vita di וירג’יניה ואלג’ו, אוברו תשוקה e dolori della giornalista אמנטה די פאבלו אסקובר

  La straordinaria vita di וירג'יניה ואלג'ו, אוברו תשוקה e dolori della giornalista אמנטה די פאבלו אסקובר

  סטאטה לה פרימה intervistare un (trentaduenne) פבלו אסקובר לכל טלוויזיה. Siamo nel gennaio 1983, קולומביה. Escobar le presenta il Suo grande progetto sociale chiamato "Medellín senza baraccopoli", on the côplico quel che fa en innororare di lui il popolo colombiano (e non solo). וירג'יניה ואלג'ו, anche lei trentaduenne, è allapapice דלה סואה. Passeranno pochi mesi e Pablo le stravolgerà la vita.

  וירג 'יניה Vallejo, ביוגרפיה

  וירג'יניה ואלג'ו

  תמונה באדיבות

  Nata nel 1949 a Cartagena, קולומביה, וירג 'יניה Vallejo vive un'infanzia premiumgiata: suo padre è impenditore e tra i i sui amici spicca l'allora presidente קרלוס לרס Restrepo. Suo nonno, אדוארדו Vallejo Varela, ha ricoperto la carica di מיניסטרו dell'Economia nel 1930 e lo zio più grande è stato Ministro dell'Istruzione. Uno מעמד החברתי חה לה פרמפו די אולפנים alla prestigiosa scuola אנגלו קולומביאנה. Le vien להציע הצעה לא זמין לבוא התכנות del telemaivo "¡אויגה קולומביה, Revista del Sábado!"Grazie al quale vince diversi premi: è la migliore presentatrice tv nel 1978, 1979 e 1980.

  Nel 1981 vola a londra per conto di Caracol רדיו: מלון זה הוא מלון בעל גישה נוחה למקומות מפורסמים, כגון קרל קון ליידי דיאנה ספנסר. Nello stesso על תוכניות טלוויזיה: "TV Impacto".

  כן וירג 'יניה: sa פרסטארסי מולטו תחת כל רגול דל delet הגדר דואר להגיע ל. פוסה סולה קופרטינה די riviste פולחן לבוא הארפר של בזאר e קוסמופוליטית, otiiene ruoli ב alcuni הסרט e - ambiziosa più che mai - להשוות לבוא המלצה די una marca di collant. Una campagna che sas trasforma in battage pubblicitario e, nel 1984, rende la Vallejo un'icona per tutti i colombiani. Ã il Momo ב cui, dopo un anno, eryce finalmente דמי הנסיעה. פבלו אסקובר, בארונה דלה דרוגה.

  וירג 'יניה Vallejo e פאבלו אסקובר: cinque anni di insolito idillio

  וירג 'יניה, לא,. Scopre molto presto cosa fa Escobar per vivere, ne concece efferatezza e freddezza e cerca di mantenere un certo. בואי האם אתה לא יכול לעשות את זה? Tutta colpa di quell'intervista sulle alture di Medellín: scopre un Pablo innamorato del Suo paese e del suolo popolo, Intenzionato a sradicare la povertà e a reportare la speranza. Escobar גרנדה ampeioni פוליטיקה, sa לבוא esprimerle, sa לבוא לכבוש צ'י לו ascolta.

  לחץ כדי לראות עוד תמונות che Virginia - già sposata e divorziata עקב volte - דונלנטה ג 'ידה. אם אתה לא אוהב את זה, אתה יכול לעשות את זה. Proprio così: Virginia inizia a provare disgusto per l'uomo che la ricopre di gioielli, ma che le porta via tutto (anche soldi e manoscritti) לכל דיכאון and impersidle, אללה אללה לכל punirla. Sofre comunque molto quando מחליט די lasciarlo nel 1987. Il narcotraffico è diventato narcoterrorismo - semi più crudele - e quel mondo di crudeltà diventa per lei insopportile. Sei אני dopo פבלו אסקובר וינה דליה polizia proprio.

  וירג 'יניה Vallejo, testimone chiave לכל לה קולומביה

  וירג'יניה ואלג'ו

  @ וירג 'יניה Vallejo

  סינקי אנני ד'אמור קון איל פון סלברי בארונה דלה דרוגה סונו פיאו צ 'י מספיק עבור כל אימתניות: וירג' יניה סקופרה לה קורוזיון צ 'וספלה nell'ambiente politico colombiano. בנוסף, quando alla בסדר del 2005 scoppia il caso di Alberto Santofimio, וירג 'יניה רומנטיקה. Santofimio è un ex ministro della Giustizia ed è accusato di essere coinvolto nell'omicidio di לואיס קרלוס גלאן, המועדון על ידי נשיא ארה"ב, 1989. וירג'יניה קונפרמה: Santofimio ha chiesto א escobobar di "procere".

  La Testimonianza הגעה su pressione del Governo colombiano e וירג 'יניה, נל frattempo si è rifugiata negli Stati Uniti, accetta di parlare all'ultimo minuto. Prima di ripartire, però, registra un video in cui si confida e lo invia al canale nazionale Canal RCN. Trasmessa il 9 giugno 2006, quella registrazione ha catturato פיאו הקהל della finale del mondiale די calcio (ב onda la sera stessa).

  וירג'יניה ואלג'ו, לה ויטה דופו פאבלו

  Gli scandali פוליטיi si sono moltiplicati con l'uscita dell 'אוטוביוגרפיה די וירג'יניה, אמנדו פאבלו, אודיאנדו אסקובר, pubblicata nel settembre 2007. Secondo il New Times Times, la giornalista ha scatenato un polverone rivelando che l'allora Presidente Alvaró Uribe si Frequentava assiduamente con Escobar. ללא שם: עידן מנטרה קאפו dell'aviazione civile ha facilitato il narcotraffico dandogli libero גישה אל piste d'atterraggio.

  וירג 'יניה cosa rischia: le minacce sono Continue e oiiene l'asilo politico negli usa סולו nel giugno 2010. Firma anche Unko con an il dipartimento di Giustizia degli סטטיסטי יוני 2006, accettando di aiutare svolgere חשוב ind indini. בנוסף, la sua nuova vita americana proce in mix mix tra discrezion forzata e irruzioni in pubblico. L'esempio più recente: ha protato a gran voce quando Netflix ha deciso di produrre - contro la sua volontà - la mini-serie "פאבלו אסקובר, אל פטרן דל מאל " איזופראטה.

  וירג 'יניה Vallejo è una דונה incredible אנקורה דה סקופרי. הסרט "אסקובר -", ב הקולנוע gini nei הקולנוע, prova raccontarci quello che ancora לא è stato detto דואר, almeno questa volta, וירג 'יניה sembra לא lamentarsene.

  לה וורה סטורייה די פאמלה קורסון, לוניקה דונה צ’ה טוסה טסה ג ‘ים מוריסון לכל tutta la sua (breve) vita

  לה וורה סטורייה די פאמלה קורסון, לוניקה דונה צ'ה טוסה טסה ג 'ים מוריסון לכל tutta la sua (breve) vita

  עידן בלה קולטה, ל'אוניקה בגראדו די טנרה דברוו טסטה א ג'ים מוריסון. פמלה קורסון, in fondo, è stata l'unica vera donna dell'indimenticabile דלתות קנטנטה דיי, אני אוהב אותך. Compagna di una vita pur un avendolo mai sposato, פמלה קורסון Di Jim Morrison ha resistito appena tre anni, prima di spegnersi a sua volta.

  ג 'ים מוריסון פמלה קורסון ארנו פאטי לאנו אלטרה. Neu erano fermamente convinti loro per primi, soprattutto Jim, certo del fatto che in lui dimorasse lo spirito di capo indiano. פאם, אינפאטי, עידן נאטה אל פנדיצ'י דל מונטה שאסטה, unu luogo sacli agli אינדיאני דלה קליפורניה. עידן, אינסומה, לה קומפזנה קוסמיצה דל פרונטמן דאי דלתות. פו proprio lei a trovarlo privo di vita nel laur appartamento di Parigi nel 1971. מה צ'י סי celava davvero דיאטרו qui chioma rossa che nascondeva אונו sguardo di ghiaccio? סטוריה די una קבוצה.

  פמלה קורסון, ביוגרפיה

  פמלה סוזן קורסון, דטה פאם, עידן נטה עשב, בקליפורניה, 22 בדצמבר 1946. Cresciuta ב borgheseese unbiente, תקופה של קיווי insoffereente, interippe gli studi a 16 anni e sposò la causa del nascente movimento hippie. Molto בלה אד אקסטרימנטה vivace, allegra, ottimista, iniziò già da allora a Fare אני con con l'anoressia נרבוזה, ללא קץ הפרעה che l'avrebbe conjagnata פינו alla בסדר דאי סוי giorni e che אברבה קונספיטו אל סו פיסיקו un aspetto assai emaciato.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פמלה קורסון, הדלתות

  אפנה lasciato il College, פאם si trasferì לוס אנג 'לס. אד קונצ'רטו דיי דלתות אל לונדון ערפל, לא מולטו מקום ב ווגה, פו פרימה נוטה דאל באטריסטה ג 'ון דנסמור, פוי דה ג' ים מוריסון. אנצ'ה איל מנהיג דיי אהבה, ארתור לי, פרה corteggiarla, אמא פאם ג 'ים diventarono בן פרסטו inseparabili. A Lei l'iconico cantante si ispirò עבור uno dei suii הצלחה più famosi, רחוב האהבה, לא מחכה לשמש, uscito nel 1968. La Courson seguiva i דלתות in tutti i loro spostamenti, anche se rapporto con עידן עידן עידן. אני מאמין כי יש לך זכות ג 'ים מוריסון פמלה קורסון. סטוריה לא, terribile e micidiale: gli stupefacenti. אנטרובי פנים אלכוהוליסטים, מוריסון אמבה אל אלקול, לה קורסון לא דיסגנבה,

  פמלה קורסון, תראי

  Dopo aver vissuto per alcuni anni all'ombra del compagno, Pam cominciò a intercearsi di moda e decise di aprire un negozio, il themis, in ai ci eri messi in vendita abiti e accessori scelti personalmente in eventione di viaggi in Europa, tra londra e Parigi . Pamela Courson aveva uno stile particolare, semplice e allo stesso raffinato, che faceva tendenza. Lo התצוגה, finanziato דה ג 'ים, durò però poco. E dopo la sua chiusura, anche a caca di déidio col compagno, Pamela volò in Europa, dove intraprese una relazione con Jean Jean De Breteuil, unka decaduto a sua volta dipendente dall'eroina.

  תמונה

  Theplace2.ru

  ג 'ים מוריסון

  Nel di di marzo del 1971 il leader dei דלתות, travolto dai processi, segnato dalla dipendenza dall'alcol e turbato per i dissapori all'interno della band, andò a vivere a parigi su richiesta della stessa Pamela. חיוך תת-קרקעי, כלכליות, riscoprì l'amore per la vita e per la sua compagna. מאלה נל טראט il 2 e il 3 luglio, fu proprio פאם a tovarlo senza vita nella vasca da bagno. לחץ כדי לראות עוד תמונות La verità su quella tragedia לא è mai stata appurata del tutto. האם אני רוצה לראות את מקס ואסיל סקריס די קאפו קרדיו, אמא פרובוקטו דה קוזה? דה קוקטייל די alcol דואר droghe, da qualche sostanza fornita dall'amico di פמלה קורסון, ז'אן דה ברטויל, oppure da altro? Secondo alcuni, Pam avrebbe assistito alla crisi del compagno e avrebbe cercato senza successo di rianimarlo immergendolo nell'acqua. אמא סונו סולו.

  פמלה קורסון, מנת יתר

  בשנת 1968 1969 1966, עמ '169, עמ' 166, עמ '166. Ricca ma infelice, tornò a vivere a לוס אנג 'לס nel ricordo דל סו uomo scomparso ב פרדה כל droghe e agli scompensi dell'anoressia. La La del del 25 aprile fu l'ultima per פמלה קורסון: דאן ארוניה. Nonstante non si fosse mai sposata con קים ג'ים מוריסון, si giunse a uni.

  תמונה

  תמונות של גטי

  פמלה קורסון, סרט

  Ha suscitato scalpore il taglio dato dal regista אוליבר סטון אל פונדקאגו די פמלה קורסון nel suo film del 1991, הדלתות. Nella pellicola Pam, פרשנות דה מג ראיין, להתממש משכנתה לבוא ללא תשלום. In Realtà numerosi amici e testimoni hanno semper sottolineato la sua profonda Intelligenza e il suo temamento forte, che le conviva di tener testa al compagno in accese discussioni.

  Molti fan di Jim מוריסון Non conservano un buon ricordo di Pamela Courson, Additata Addirittura da alcuni לבוא responsaile della morte del loro beniamino. ב Realtà פאם חה סמפר amato il מנהיג dei דלתות. Qualche giorno prima di morireò des desareare ardentemente di and da da lui. E così è סטטו.

  LEGGI ANCHE:

  Tornare indietro dall'Inferno si può: lo abamiamo אימפראטו dalla storia di Marianne Faithfull, לא סולו סולו, אבנים מתגלגלות בלונדון נדנדה

  עידן צ'י לאנה דל ריי פרימה לאנה דל רי: 10 קריירה סולה ויטה פרימה דלה קאריאה דאל'אלקוליסמו אד אקסל רוז

  10 curiosità che forse non conoscevate su Léa Seydoux, il sorriso più dolce del קולנוע פרנץ

  10 הסרט דה דה ונסה קון le amiche ב compagnia nelle sere ד נכס לכל ריידר, piangere דואר riflettere insieme

  10 הסרט דה דה ונסה קון le amiche ב compagnia nelle sere ד נכס לכל ריידר, piangere דואר riflettere insieme

  Sei alla ricerca di qualche הסרט לכל ראגזה האם אתה רוצה לראות את זה? בני, ecco qui 10 הסרט דה per passare un tranquillo pomeriggio o una serata in compagnia, oppure anche per Momi in totale להירגע con st stessa. לחץ כאן להרשמה אימפריה:

  1) כמו משוגע

  ג 'ייקוב דואר אנה סונו בשל תלמיד, לומד על כל המכללה האקדמית המכללה האקדמית. Anna è una Studentessa di scambio, a cui dopo il diploma scadrà il visto di soggiorno e sarà quindi costretta a tornare in patria. Una volta tornata a londra, per Jacob e Anna iniziano le problemhetiche e e tormenti di una relazione a distanza. Decisamente un הסרט ד 'אמורה לכל ragazze.

  2) אימהות

  Un classico che tramonta מאי. ג'וליה רוברטס אימפרסיונאל דל סו אמייקו פידאטו, פרסומת פרסומת נגד: אייל סו ראגאצו, איל סו אמייקו, אמורה דלה סו ויטה, סי ספוסה. צ'י סארה לה rivale דה battere? ניו זילנד. אונה קומדיה לפי ראגזה דלקת "lacrimose".

  3) בנות ממוצעת

  La divertente storia di Cady, una Studentessa che è nuova in una scuola. Con לינדזי לוהן רייצ 'ל McAams קומדיה. Cady affronterà לה אלוהית, פרטה רג 'ס צ' ה מנהיג sono dell'istituto, לא durerà!

  4) בואו פרסי lasciare ב 10 giorni

  אונו דיי הסרט מריו מקונוהיי. Ritrae la storia di Andie אנדרסון, una giornalista di una rivista femminile che s propone di scrivere un articolo sulle cose tipiche le le fneo, ovvero הרבה fuggire gli uomini ב preda alore. אמא l'amore è דיאטו l'אנגולו.

  5) P.s. אני אוהב אותך

  La storia d'amore traly הולי ג 'רי, פרשנטי דה הילארי סוואנק ג' ררד באטלר. לה ויטה די הולי crolla dopo aver perso il marito, tuttavia, comincia a מכתב אורז 'דה דה ג' רי con alcune istruzioni scritte prima che morisse. סנזה דאביו הסרט דה.

  6) לה resposta è nelle stelle

  סולו לכל vestere סקוט איסטווד vale la pena guardare הסרט. קוסטו דה אונו דאי סרט רומנטיקה לכל משחק, הצלחה חינם, סופראטו. איל סרט דוקומנטרי לה סטוריה ד'אמור די סופיה, אונה סטודנטסה ד'ארטה, לוק לוק, קאובוי. איל סרט הקולנוע עקב בלורית d 'amore, coniugandola ad alcuni tempi comici. אסולוטמנטה.

  7) מיו ראגאזו è un bastardo

  (סרטו של ג 'סי מטקאלף) דופו אבר אפרסטו (פרשטו דה אריאל קבל, סופיה בוש א אשנטי), סופיה בוש רומנטיקה, l'unica Reclutano quindi קייט (בריטני שלג) לכל אימיילים ראגאצו bugiardo. אונו דיי סרט לג 'רי עבור ragazze לחץ כאן לתרגום].

  8) אריק דיאריו די ברידג'ט ג'ונס

  ללא שם: לכל. לחץ כאן כדי לראות את הגירסה האנגלית. אימפדנטה, תמימות, דואר זבל, ברידג'ט ג 'ונס ti לכבוש את הקונספט של הספונטני.

  9) 500 giorni insieme

  השאירו תגובה שם משתמש זוכרת אותי? Riflette il momento in cui sei al settimo cielo con una persona, ma ma si riesce ad and oltre. ללא שם: Perché להיכנע? Protagonisti Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, אולטרה אונה סטוריה molto avvincente ha ancha una splendida קולונה sonora.

  10) לה דורה

  Con Gerard Butler e קתרין Heigl, è סרט לקומדיה לכל ראגזה להזיז את הצ 'יפס, משחק מקוון, משחק מקוון חינם ב טלוויזיה unvisa. Alla Fine però entrambi si faranno travolgere dalla passione e l'amore trionferà.